Κέντρο βοήθειας
Κεντρική σελίδα υποστήριξης Premium ΥπηρεσίεςΠληροφορίες Φ.Π.Α. κατά την αγορά Premium Υπηρεσιών

Πληροφορίες Φ.Π.Α. κατά την αγορά Premium Υπηρεσιών

Με την ολοκλήρωση μίας πληρωμής, η Webnode υποχρεούται να διακρίνει αν η πληρωμή αφορά επιχείρηση ή ιδιωτικούς σκοπούς. Αυτό οφείλεται σε απαιτήσεις της Ε.Ε. σχετικά με την υποβολή εκθέσεω και υπολογισμό του Φ.Π.Α. για τους εν λόγω διαφορετικούς σκοπούς. H Webnode υποχρεούται να συλλέξει το Φ.Π.Α. για υπηρεσίες που αγοράστηκαν από τους χρήστες εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες για το Φ.Π.Α. σε περιπτώσεις ηλεκτρονικού εμπορίου (2006/112/EC), που τροποποιούνται από την οδηγία (2008/8/EC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

1. Για Ιδιώτες (B2C) 

Είναι σημαντικό για τους χρήστες της Webnode να γνωρίζουν πως ο Φ.Π.Α. για την ενεργοποίηση των Premium Υπηρεσιών συλλέγεται και αναφέρεται από την ίδια τη Webnode.

Η Webnode είναι καταχωρημένη στην Ε.Ε. ως VAT MOSS (Mini One Stop Shop) με αναγνωριστικό Α.Φ.Μ.: EU826017277 το οποίο εμφανίζεται στο τιμολόγιό σας αν χρησιμοποιείτε ις υπηρεσίες μας εντός της Ε.Ε. Το πρόθεμα "EU" υποδεικνύει πως η Webnode είναι μη-Ευρωπαϊκή εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στην Ε.Ε.με σκοπούς συλλογής και απόδοσης Ευρωπαϊκού Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε να παρατηρήσετε πως το αναγνωριστικό Α.Φ.Μ. που αναφέρεται παραπάνω δεν είναι δυνατό να επαληθευτεί μέσω του συστήματος VIES (Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφοριών Φ.Π.Α.) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για λόγους που αναφέρονται παραπάνω .

2. Για εταιρείες, με καταβολή Φ.Π.Α. (B2B) 

Αν είστε εγγεγραμμένη επιχείριση με έγκυρο Ευρωπαϊκό Αναγνωριστικό Α.Φ.Μ. εντός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να συμπληρωσετε το Αναγνωριστικό κατά την παραγγελία Premium Υπηρεσιών. Το Φ.Π.Α. σε αυτή την περίπτωση θα είναι 0% λόγω του λεγόμενου συστήματος αντιστροφής της επιβάρυνσης (reverse charge system).

Παρακαλείστε να συμβουλευτείτε το λογιστή ή φοροτεχνικό σας σχετικά με τις υποχρεώσεις της φορολογικής σας δήλωσης.

Τα τιμολόγια περνούν στο Ελβετικό Αναγνωριστικό Α.Φ.Μ. της Webnode: CHE-413.669.887. Μπορείτε να επαληθεύσετε το Αναγνωριστικό Α.Φ.Μ. εδώ: MWST.

3. Για εταιρείες, χωρίς καταβολή Φ.Π.Α. 

Εάν είστε μη εγγεγραμμένη στο φορολογικό μητρώο επιχείρηση, θα επιβαρυνθείτε με μηδενικό (0%) Φ.Π.Α. Κατά την αγoρά Premium υπηρεσιών, θα αναφέρεστε ως "αναγνωρισμένος χρήστης για Φ.Π.Α." Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον φοροτεχνικό ή λογιστή σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεσή σας σε τοπικό Φ.Π.Α.  

Τα τιμολόγια περνούν στο Ελβετικό Αναγνωριστικό Α.Φ.Μ. της Webnode: CHE-413.669.887. Μπορείτε να επαληθεύσετε το Αναγνωριστικό Α.Φ.Μ. εδώ: MWST.